Ordinær generalforsamling 2018

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2018

Indlægaf Torben Johansen » lør 24. mar 2018

Referat fra ordinær generalforsamling 14. marts 2018.

Referat af Gårdlaugets ordinære generalforsamling.

5 personer havde fundet vej til generalforsamlingen!

4 opgange i Tåsingegade havde sendt deltagere:
Poul Henning Bønding fra Tåsingegade 8.
Melvin Thomsen og Torben Johansen fra Tåsingegade 14 (begge i bestyrelsen).
Elsebeth Kastberg Petersen fra Tåsingegade 18.
Inge Nissen fra Tåsingegade 22.
Der var ingen repræsentanter fra Randersvej eller Langelandsgade.

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kassereren aflægger beretning
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Formand Melvin bød velkommen.

Ad.1) Valg af ordstyrer og referent. Torben blev valgt som dirigent og Inge påtog sig at skrive referat.

Ad. 2) Bestyrelsen aflægger beretning. Torben fremlagde på bestyrelsens vegne beretning om Gårdlauget i 2017:

”26/1. Påkørsel af beskyttelsessten ved trekanten.
En af de to sten ud for porten var blevet påkørt og flyttet ca. 2 m. Der var ikke sket skade på hækken. Ordnet af DanJord.

30/1. Gammel affaldsordning.
Alle de gamle containere er nu væk fra området. Den nye ordning med nedgravede containere i fortovene fungerer meget fint.

DanJord.
1/2. udskiftning af to træer.
12/2. Reparation af kloak.
Kloakken midt i gården ved Tåsingegade 12 var ødelagt. Gaardlauget har dækket halvdelen af udgiften efter aftale med Tåsingegade 12. DanJord har lavet reparationen udmærket.
10/4. Reparation af grillpladsen og grillmøblerne.
DanJord rettede belægningen op og udskiftede 4 af plankerne i de to borde.
1/5. Gartner Bo Granlund fra DanJord har:
Ordnet terrassen og fællesarealets tre bede.
Bo gjorde opmærksom på at de fire roser i bedet over garagerne er sprunget i vild tilstand. De er ikke blevet klippet rigtigt i flere år og kan nok ikke reddes. Vi erstatter måske roserne med blomster/buske næste år (Gule Potentil?).

16/3. Backyard.
Søren Purup fra firmaet Backyard har opsat de to griller. Vi valgte at opstille dem ved siden af hinanden i den ene side af terrassen. De to griller står perfekt.
De to griller bruges flittigt og de fungerer fint.
Vi var heldige med tidspunktet for købet af grillerne. Nu koster grillerne kr. 5.000,00 + moms mere end vi gav.

Parkeringsproblemerne på Tåsingegade.
31/7. Klaus Antonsen (daværende ejer af Randersvej 3, 5, 7 og 9) og jeg sender mail til Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse om parkeringsproblemerne på Tåsingegade og vores tanker om mulige løsninger. Vi ønsker at få en forhandling om indførelse af beboerparkering på grund af det store pres af uvedkommende parkering (Universitetet og Kommunehospitalet). Vi spørger om muligheden for at få ændret Tåsingegades status fra gade til den P-plads, som den er i realiteten. Dette ville bevirke, at der kunne indrettes en del flere parkeringspladser på området.
14/12. Vi modtog et svar fra ingeniør Steffen Arnbo Nielsen fra Center for Byudvikling og Mobilitet under Teknik og Miljø. Hans mail var meget henholdende og i virkeligheden totalt negativ. ”Man arbejder med planer for området nord for Ringgaden.” Ingen reaktion på vores forslag om at definere Tåsingegade som en P-plads og i virkeligheden ingen stillingtagen til vores forslag overhovedet.
Klaus Antonsen og jeg havde og har ikke lyst til at fortsætte forhandlingerne med kommunen. Det er noget skidt og jeg ville ønske at der var nogen fra karreen, der ville tage kampen op. Men det er altså ”stejlt op ad bakke”.

5/12. Hjemmesiden www.gaardlauget.net
Efter et langt og besværligt forløb lykkedes det Melvin og mig at få ændret ejerangivelserne for vores hjemmeside, så det nu er mig der står både som ejer af hjemmesiden og som lejer af plads på webhotellet hos one.com”

Vi gennemgik beretningen og havde en snak om parkeringsproblemer i Tåsingegade, herunder om stikvejene, der i 2008 fik status af brandveje. Torben gjorde det klart, at efter kommunens intetsigende svar på Antonsens og Torbens henvendelse, mente han ikke, der var mere Gårdlauget kunne gøre.
Vi talte også kort om snerydning, der svigtede, da der kom sne forrige mandag. Efter en opringning til DanJord fungerede det ved de næste snefald.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

Ad 3) Kassereren aflægger beretning. Det reviderede regnskab var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det blev kort gennemgået og enstemmigt vedtaget.

Ad 4) Indkomne forslag. Der var ikke indgået nogen forslag.

Ad 5) Fastsættelse af kontingent. Vi vedtog i første omgang at fortsætte med uændret kontingent kr. 4.000,00; men vi ændrede det senere til kr. 5.000,00, da vi under valg til bestyrelsen fik taget hul på en både vigtig og nødvendig debat om den fremtidige drift af Gårdlauget.

Ad 6) Valg af bestyrelse. Melvin og Torben indvilgede i at tage endnu et år som hhv. formand og kasserer i bestyrelsen, men så heller ikke mere. De har begge været med i flere år, Torben i næsten alle de år Gårdlauget har eksisteret. Elsebeth accepterede valg til bestyrelsen på betingelse af, at der i løbet af 2018 findes en løsning på hvordan Gårdlauget videreføres.

Bestyrelsesarbejdet er ikke særlig omfattende. Kort fortalt:
Der udfærdiges et årligt regnskab, der kontrolleres af revisoren.
Den faste aftale med DanJord om pasning af fællesområdet skal forlænges.
Der skal indkaldes (pr. mail) til den årlige generalforsamling med regnskab vedhæftet.
Der skal udsendes referat og kontingentopkrævning (også pr. mail) og kontrolleres, at alle betaler.
Der skal betales 3 faste kreditorer hvert år: DanJord, forsikring og hjemmeside. Samt betale hvad der måtte komme af udgifter i løbet af året. (Betales over netbank).
Vores hjemmeside www.gaardlauget.net skal ajourføres.

Vi diskuterede hvordan vi sikrer os at Gårdlauget kan fungere fremover. Det er jo en tinglyst pligt for opgangene at være medlem af Gårdlauget efter bestemmelserne i vedtægterne og dermed betale til pasningen af fællesarealerne. Alle er vel enige om at det er fint at vi får slået græs, klippet hæk, ordnet bede og ryddet stien rundt om græsplænen og fortovene for sne; men hvordan skal Gårdlauget fungere? Kan det være med en bestyrelse som hidtil eller er vi tvunget ud i en anden konstruktion?

Skal vi have en lønnet bestyrelse? Eller måske en lønnet formand?
Lønnen kunne være, at bestyrelsen oftere holdt møder, og i den forbindelse gik ud og spiste på Gårdlaugets regning,
Det kan også være en egentlig betaling (hvor man skal være opmærksom på eventuelle problemer med skat). Ved en sådan ordning skal der vel være en vis sikkerhed for at bestyrelsesarbejdet ikke blot er for et enkelt år.
Kan man forestille sig, at bestyrelsesarbejdet kan gå på skift mellem de forskellige ejere og ejerforeningsformænd? (Næppe!)
Kan et administrationsfirma overtage kassererhvervet? Det vil vel kræve at der findes en bestyrelse eller en beboer med mandat til at indgå aftaler med administrationsfirmaet? Eller kan det hele klares af administrationsfirmaet?

Efter mange indlæg konkluderede vi, at vi ikke kunne være sikre på, at Gårdlauget kunne fortsætte i den skikkelse det har nu, og derfor vedtog vi at hæve kontingentet med kr. 1.000,00 jfr. dagsordenens punkt 5. Begrundelsen er, at så er der et rådighedsbeløb, hvis det skulle vise sig, at der skal bruges et større eller mindre beløb for at få Gårdlauget til at fungere fremover.

Alle er vel enige om at vi har stor glæde af Gårdlauget; men der har gennem årene været en meget ringe opbakning af bestyrelsen. Meget lille deltagelse i den årlige generalforsamling og ingen interesse i at engagere sig i Gårdlaugets forskellige aktiviteter.

Er der nogen, der allerede nu vil give tilsagn om at gå ind i arbejdet fra næste år?
Meld jer til Torben torben_johansen@stofanet.dk eller 8610 3758 og få evt. mulighed for allerede i år at deltage i et bestyrelsesmøde og høre nærmere om arbejdet.

Ad 7) Valg af revisor. Inge blev genvalgt som revisor.

Ad 8) Eventuelt - vi fortsatte drøftelsen af Gårdlaugets fremtid uden at komme frem til nye ideer.

Torben hævede generalforsamlingen kl. 21.00. Han takkede den lille forsamling for god ro og orden og for en god og intens debat om Gårdlaugets problemer.


Referent Inge Nissen, Tåsingegade 22 (Aarhus 19. marts 2018)

Tilbage til "Beretninger og referater 2010 -"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst