Vedtægter af 29. marts 2005.

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Vedtægter af 29. marts 2005.

Indlægaf Torben Johansen » tors 14. dec 2006

Oprindelige vedtægter af 24. juni 1996 med indføjede ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 2005


V E D T Æ G T E R

for

Gårdlauget Tåsingegade, Langelandsgade, Randersvej


1. Navn og hjemsted

Gårdlaugets navn er "Gårdlauget for karreen Tåsingegade, Langelandsgade, Randersvej", og hjemstedet er Aarhus Kommune.
Gårdlaugets adresse er formandens adresse.

2. Formål

Gårdlauget har til formål at forestå anlæggelse, vedligeholdelse og snerydning af et stiforløb til manuel transport med affaldsbeholdere på fællesarealet i bebyggelsen Langelandsgade 206-220, Randersvej 3-19, og Tåsingegade 4-22.
Gårdlauget har endvidere til formål at forestå renholdelsen og vedligeholdelsen af fællesarealet i gårdrummet inden for stiforløbet samt trekantsarealet foran indkørslen fra Tåsingegade til gården.
Gårdlauget kan endelig påtage sig at foretage snerydning og glatførebekæmpelse af fortovene til medlemmernes ejendomme.

3. Medlemsforhold

Samtlige ejere af ejendomme inden for Gårdlaugets område er pligtige til at være medlem af Gårdlauget.
Indmeldelsen sker ved underskrivelse af nærværende vedtægt.
Med virkning fra 1. januar 2005 indtræder ejendommen matr.nr. 53 z Aarhus Markjorder, Langelandsgade 212 som medlem af Gårdlauget med begrænsede rettigheder og forpligtelser.
Langelandsgade 212 er således ikke berettiget til at anvende stiforløbet til manuel transport med affaldsbeholdere og er heller ikke pligtig til at deltage i betalingen af vedligeholdelsen og snerydningen af stiforløbet i henhold til punkt 2.1, men er berettiget og forpligtet på lige fod med de øvrige medlemmer i forhold til vedligeholdelse, renholdelse, snerydning mv. af fællesarealet og fortovsarealerne i henhold til punkt 2.2 og punkt 2.3.
Bestyrelsen er i øvrigt bemyndiget til at acceptere og fastsætte vilkårene for matr.nr. 53 z Aarhus Markjorder, Langelandsgade 212's rettigheder og forpligtelser i henhold til formålsbestemmelsens punkt 2.1.

4. Kontingent

Senest den 1. august indbetaler samtlige medlemmer deres forholdsmæssige andel af udgifterne til etablering af stianlægget. Udgiften andrager pr. ejendom maksimalt kr. 12.000,- og opkræves af bestyrelsen.
I forbindelse med etablering af stianlægget m.v. modtager ejendommen Tåsingegade 12 et engangsvederlag stort kr. 25.000,- af Gårdlauget for i al fremtid at tillade afhentning af affaldscontainere gennem porten i ejendommen Tåsingegade 12. Endvidere deltager hverken ejendommen Tåsingegade 12 eller ejendommen Tåsingegade 14 i udgiften til etablering af stianlægget samt renovering af gården, og det er en forudsætning for ejendommene Tåsingegade 12 og Tåsingegade 14, at stianlægget og gårdbelægning udføres med Holmegaard sten.
Hvert medlem af Gårdlauget betaler et kontingent for hvert kalenderår. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opdeles i kontingent for Gårdlaugets opgaver i henhold til punkt 2.1, 2.2 og 2.3.
Hvis et medlem ikke inden den rettidige betalingsdag betaler den forholdsmæssige andel af udgifterne til etablering eller kontingent, er bestyrelsen berettiget til at opkræve et gebyr stort kr. 100,00 for hver erindringsskrivelse udover sædvanlig morarente fra forfaldsdagen til betaling finder sted.
Medlemmerne er pligtige til at drage omsorg for, at stianlægget på medlemmets ejendom til enhver tid er ryddeliggjort, således at der er fri passage.
Et medlem er pligtig til at erstatte Gårdlaugets udgifter til ryddeliggørelse eller erstatning, som Gårdlauget måtte være pligtig til at betale til renovationsmyndigheden.

5. Bestyrelsen

Gårdlaugets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 3 medlemmer valgt på generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ejeren af matr.nr. 53 z Aarhus Markjorder, Langelandsgade 212 kan ikke vælges til bestyrelsen. Afgør et bestyrelsesmedlem i utide, foretages suppleringsvalg først på førstkommende generalforsamling, medmindre bestyrelsen derved bliver på mindre end 2 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er bemyndiget til efter stiftelsesmødet og medlemmernes forholdsmæssige betaling af etableringsudgifterne at indgå aftale med entreprenør m.v. om etablering af stianlæg.
I øvrigt er bestyrelsen bemyndiget til at indgå aftale omkring snerydning og renholdelse af stianlæg.

6. Generalforsamling

Gårdlaugets øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden 1. april.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/3 af Gårdlaugets medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med mindst 3 ugers varsel ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge Gårdlaugets regnskab.
På generalforsamlingen er alle medlemmer mødeberettiget med en person.
Hvert medlem har en stemme.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om Gårdlaugets virksomhed. Regnskabet for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse, og der vælges bestyrelse og en revisor.
Forslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægt.

7. Regnskab og formue

Gårdlaugets regnskab og kontingent følger kalenderåret.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor, der vælges blandt medlemmerne uden for bestyrelsen.
Kassereren inkasserer Gårdlaugets indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at Gårdlaugets øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri og udarbejde Gårdlaugets årsregnskab.

8. Tegning og hæftelse

Gårdlauget forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke Gårdlaugets medlemmer nogen personlig hæftelse for de Gårdlauget påhvilende forpligtelser.

9. Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, idet ændring af vedtægtens punkt 2.1 dog kræver enighed blandt medlemmerne.

10. Tinglysning og påtaleret

Nærværende vedtægt vil være at tinglyse servitutstiftende på samtlige ejendomme inden for Gårdlauget område.
For de ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, vil vedtægterne være at tinglyse servitutstiftende på ejerlejlighedens blad i tingbogen.
Påtaleberettiget er hver enkelt grundejer og Gårdlauget, idet påtaleretten på ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, dog tilkommer ejerforeningen.

11. Voldgift

Uenighed om anvendelsen af denne vedtægt afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af parterne vælger en samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af retspræsidenten for Retten i Aarhus. I øvrigt henvises til lov nr. 181 af 24. maj 1972 om voldgift.


Således vedtaget på Gårdlaugets ordinære generalforsamling den 29/3 2005


Som dirigent:


_______________________
Andreas Gotfredsen


Tiltrædes af

matr.nr. 53 z Aarhus Markjorder, Langelandsgade 212:


_______________________
Nina Lei Jacobsen

Tilbage til "Gaardlaugets vedtægter"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst