Ordinær generalforsamling 2000

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2000

Indlægaf Torben Johansen » ons 13. dec 2006

Indkaldelse, regnskab og referat.

Generalforsamling 2000.


Gårdlauget: Tåsingegade, Langelandsgade og Randersvej
indkalder til generalforsamling.

Sted: Katrinebjergskolen, den 13 januar 2000, lokale nr. 14, kl. 19.00.

Den 30 maj 1996 afholdtes "stiftende møde" hos Århus Renholdningsselskab Bautavej I A 8210 Århus V.
Bestyrelsen blev J. Lange, B. Michelsen og H. Langkjær, der afholdt første møde i juni måned 1996.
J. Lange forlod bestyrelsen den 4. august 1997, da han rejste til U.S.A.
Den 26 august 1998 modtog jeg, H. Langkjær, de originale vedtægter og en regning på Kr. 18.7S0,00 incl. moms fra Aros advokaterne ved F. Dahl. Denne regning er ikke betalt på grund af uenighed i bestyrelsen.
Den 18. juni 1999 blev budget og girokort udsendt, kopi vedlagt.
4 ejendomme mangler at betale.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af regnskab vedlagt.
4. Fastsættelse af kontingent for år 2000. "kr. 400,00"
5. Beslutning om etablering af stiforløb.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Foreslag fra medlemmer, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne 7 dage inden samme.

Foreslag fra medlemmer sendes til kassereren:
H. Langkjær, Nordborggade 34, 8000 Århus C.

Med venlig hilsen

H. Langkjær


Regnskab for perioden 2808.95-28.10.99


Gårdlauget Tåsingegade, Langelandsgade, Randersvej. 03.11.99

Indtægter.
Indbetaling 1999 280.000,00
Renter 1999 49,80
I alt 280.049,80

Udgifter.
Gebyr, giro, check 289,00
Fotokopi af tinglysning, advokat 18.950,00
Papir, porto 695,50
Vand, øl 275,40
I alt 20.173,90

I alt indgået 28 0.049,80
I alt udgået 20.173,90
Saldo pr. 28.10.99 259.875,90

Gæld.
Aros advokat. 18.750,00 - 8.312,50 10.437,50

Saldo pr. 28.10.99 259.875,90
Gæld pr. 28.10.99 10.437,50
På girokonto 270.313,40

Gårdlauget: Tåsingegade, Langelandsgade, Randersvej pr. 01.10.99

Sne, glatførebekæmpelse 1999-2000 6.000,00
Moms 1.500,00
I alt 7.500,00

Kr. 7.500,00 fordelt på 26 opgange: 288,46


Med venlig hilsen

For Bestyrelsen: H. LangkjærREFERAT.

Den 13. januar 2000 afholdtes ordinær generalforsamling i "Gårdlauget for karreen Tåsingegade Langelandsgade Randersvej" på Katrinebjergskolen, 8200 Århus N.

Følgende medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen:

Randersvej 17 Niels Winther
Randersvej 15 Stig Balle
Randersvej 13 Lisbeth Jensen (ifølge fuldmagt)
Randersvej 7 Jens Ejner Michelsen og Bent Michelsen
Tåsingegade 4 Henrik Langkjær
Tåsingegade 12 Henrik Langkjær
Tåsingegade 14 Torben Johansen
Tåsingegade 18 Peter Olsen
Tåsingegade 20 Lars Ingerslev
Tåsingegade 22 Inge Nissen
Langelandsgade 206 Kresten Damsgaard og Rene Jensen
Langelandsgade 208 Lisbeth Jensen (ifølge fuldmagt)
Langelandsgade 214 Lars Pedersen og Søren Jensen
Langelandsgade 216 Henrik Pedersen
Langelandsgade 220 Lars Lauritzen og Ronnie Møller Hansen

Indkaldelse til generalforsamlingen var sket ved skrivelse dateret 23. november 1999 bilagt regnskab for perioden 28. august 1995 - 28. oktober 1999 samt budget pr. 18. juni 1999.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent for år 2000
5. Beslutning om etablering af stiforløb
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Bestyrelsen havde endvidere modtaget forslag fra to medlemmer af gårdlauget. Forslagene var i overensstemmelse med servitut om gårdlauget fremsendt til medlemmerne.
1. Valg af dirigent.

Generalforsamlingen valgte Rene Jensen som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning.

Bent Michelsen orienterede om, at det havde været en meget langvarig proces at få servitutten, der er grundlaget for gårdlauget, underskrevet og tinglyst, og at dette var baggrunden for, at der var gået så lang tid siden det stiftende møde, der blev afholdt hos Århus Renholdningsselskab.

Bestyrelsen var på et tidligt tidspunkt blevet reduceret til to medlemmer, nemlig B. Michelsen og Henrik Langkjær, idet J. Lange var rejst til USA.

Der havde været uenighed i bestyrelsen om betaling af den regning, som Aros Advokater havde fremsendt i forbindelse med udarbejdelse og tinglysning af servitutten vedrørende gårdlauget, men regningen er nu betalt.

Dirigenten udbad sig kommentarer eller spørgsmål til bestyrelsens beretning.

Lisbeth Jensen var utilfreds med bestyrelsen, da hun fik rykkere vedrørende advokatregningen. Lisbeth Jensen sad i sin tid i den arbejdsgruppe, der var til møde hos Aros-advokaten og havde følt stort ubehag ved henvendelserne fra advokaten, som efter hendes opfattelse skyldtes, at bestyrelsen ikke havde taget affære i tide.

Bent Michelsen beklagede det skete og henviste til, at henvendelserne havde været uberettigede, idet Lisbeth Jensen ikke hæftede for advokatregningen.

Torben Johansen ønskede en økonomisk status.

Bent Michelsen oplyste, at fire ejendommen ikke havde indbetalt det fastsatte kontingent på kr. 14.000,til anlæg af stien. Ejeren af Tåsingegade 6 havde nægtet at betale, ejeren af Randersvej 7 ville først indbetale beløbet, når anlægsarbejderne blev igangsat og ejeren af Randersvej 13 ville ikke betale under de nuværende omstændigheder, men var indforstået med at stille bankgaranti.

Årsagen til at ejeren af Randersvej 11 ikke havde betalt var ukendt.

Advokatregningen var betalt og der forelå ikke andre ubetalte krav.

Kresten Damsgaard spurgte, hvorvidt projektet kunne gennemføres uden yderligere krav om indbetalinger, dvs. i forhold til det oprindelige beløb på kr. 12.000,- pr. ejendom og det opkrævede beløb på kr. 14.000,- pr. ejendom.

Henrik Langkjær oplyste, at tilbudet fra anlægsgartneren var mere end et år gammelt, men såfremt der ikke forelå væsentlige prisstigninger kunne projektet gennemføres med en indbetaling på kr. 14.000,- pr. ejendom.

Henrik Langkjær oplyste endvidere, at ejeren af ejendommen Langelandsgade 212 fortsat ikke ville være medlem af gårdlauget og at Århus Renholdningsselskab på hans forespørgsel havde oplyst, at selskabet ikke kunne garantere, at renovation fra Langelandsgade 212 ikke ville foregå fra stien.

Kresten Damsgaard bemærkede, at problemet måske kunne løses ved, at renovationsselskabet pålagde nævnte ejendom, at anvende 110-liter spande, som tømmes af en anden type renovationsvogne end de vogne, der skulle tømme containerne via stiforløbet.

Kresten Damsgaard spurgte endvidere, om bestyrelsen havde diskuteret gårdrydning.

Henrik Langkjær oplyste, at Århus Kommune ikke ønskede at støtte gårdrydningsprojekter udenfor Ringgaden, især ikke når der allerede var et grønt areal.

Herefter godkendte generalforsamlingen bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af regnskab.

Henrik Langkjær gennemgik regnskabet, der var vedlagt indkaldelsen, samt redegjorde for den aktuelle kontantbeholdning.

Lisbeth Jensen gav udtryk for, at bestyrelsen selv burde betale inkassoomkostningeme, som gårdlauget efter 28. november 1999 havde betalt med kr. 630,-.

Herefter godkendte generalforsamlingen regnskabet.

4. Fastlæggelse af kontingent for år 2000.

Henrik Langkjær gennemgik budgettet, der var vedlagt indkaldelsen.

Væsentligste post er snerydning, som andrager kr. 6.000,- excl. moms.

Der blev foreslået et kontingent på kr. 800,-.

Generalforsamlingen godkendte forslaget med 14 stemmer mod en.

5. Beslutning om etablering af stiforløb.

Der blev henvist til de bemærkninger, der allerede var fremsat i forbindelse med bestyrelsens beretning.

Det blev endvidere diskuteret, om de manglende betalinger skulle opkræves, førend arbejdet blev bestilt.

Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at arbejde videre med etablering af stiforløbet, herunder at inddrive de manglende beløb hurtigst muligt, samt at udsende en informationsskrivelse til gårdlaugets medlemmer senest den 1. april 2000.

Indkomne forslag.

Dirigenten besluttede uden protester fra generalforsamlingen, at behandle de indkomne forslag inden valg af medlemmer til bestyrelsen.
Der forelå forslag om tilføjelser til dagsordenen fra Ejerforeningen Langelandsgade 220 med følgende ordlyd:

"Godkendelse af referat for stiftende møde" og
"Tiltag overfor de medlemmer, som endnu ikke har betalt".

Ejerforeningens formand, Lars B. Lauritzen, redegjorde for forslagene og der foretoges afstemning.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt godkendte referat for stiftende møde.
Samt at generalforsamlingen ligeledes enstemmigt bemyndigede bestyrelsen til om nødvendigt at inddrive ubetalte beløb ved retslig inkasso.

Endvidere forelå to forslag fra Ejerforeningen Langelandsgade 208.

Lisbeth Jensen ønskede alene forslaget om, at administrationen af gårdlauget overtages af et administrationsfirma fremmet til afstemning, og redegjorde for dette forslag.

Der foretoges afstemning og dirigenten konstaterede, at der ikke var flertal for forslaget.

6. Valg af bestvrelse.

Generalforsamlingen valgte uden modkandidater:

Lars Lauritzen, Langelandsgade 220, 8200 Århus N
Peter Olsen, Tousvej 98 A, 8220 Brabrand
Ronnie Møller Hansen, Langelandsgade 220, 8200 Århus N

Som suppleant valgte generalforsamlingen:

Rene Jensen, Langelandsgade 206, 8200 Århus N

7. Valg af revisor.

Som revisor valgte generalforsamlingen uden modkandidater:

Jens Ejner Michelsen, Kanehaven 83, 8240 Risskov

8. Eventuelt.

Kresten Damsgaard foreslog, at bestyrelsen tog initiativ til, at snerydning på fortovene ud for ejendommene foretoges i fællesskab.

Flere medlemmer af gårdlauget gav endvidere udtryk for, at gårdlaugets bestyrelse også kunne styre tiltrængt vedligeholdelse af haveanlægget.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.


Århus, den 4/2 2000

Som dirigent: Som referent:

Rene Jensen Niels Winther

Tilbage til "Beretninger og referater 2000 - 2009"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst