Ekstraordinær generalforsamling 2000.

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ekstraordinær generalforsamling 2000.

Indlægaf Torben Johansen » ons 13. dec 2006

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2000.


Orientering om stisystemet, indkaldelse og referat.


Informationsskrivlse om anlæg af stisystem.


Hermed udsendes informationsskrivelse som lovet pÅ generalforsamlingen af 13/1 2000.

Alle udestÅende betalinger er nu blevet betalt eller betaling er blevet sikret. Dermed har gårdlauget den fornødne kapital til at anlægge sti systemet, og bestyrelsen har derfor tegnet kontrakt med anlægsgartner Jørgen Rasmussen, Risskov om samme. Anlægsgartneren gik med til at fastholde sit tilbud på 218.000,00 excl. Moms fra 1998, og budgettet kan derfor holde.

Langelandsgade 212 overvejer lige nu om de vil være med, men denne skrivelse skulle udsendes før der forelå svar fra dem.

Anlægningen af stien vil begynde så snart vejret tillader det, hvilket vil sige medio marts. Projektet tager ca. 1 måned og bestyrelsen forventer derfor at hele anlægget er færdigt medio april i år.
I forbindelse med anlægningen vil vi bede medlemmerne om at rydde op i gårdanlægget. En hurtig gåtur rundt i gården byder på gamle telte, tomme flasker, madrasser og lignende.

Selve stisystemet vil blive anlagt på følgende måde:
3,5 meter fra ejendommenes gårde vil selve stien løbe rundt i hele anlægget. Udfor hver ejendom etableres en plads til affaldscontaineren. Denne plads kan anlægges på hver side af den enkelte ejendoms naturlige udgang fra gården, og hvis I har ønske om at pladsen anlægges på en bestemt side - evt. for at redde en urtehave eller en busk/et træ - skal I ringe til bestyrelsesmedlem Peter Olsen på telefon 40 44 71 06 senest mandag d. 6 marts. Alternativt vil bestyrelsen være at træffe i gården ved porten d. 4. marts kl. 11.00. Hvis vi ikke hører noget fra jer, anlægges pladsen udfra anlægsgartnerens og bestyrelsens vurdering!!
Dette gælder dog ikke de ejendomme der ligger i hjørnerne af anlægget. For at få plads til de flere affaldscontainere på den mindre plads, er det her nødvendigt at anlægge en stor plads og det kan derfor blive nødvendigt at fjerne buske/træer/urtehave, selvom den enkelte ejer har ønske om det modsatte.
Hvis I er i tvivl om hvordan stien og pladserne anlægges i forhold til jeres ejendom, så kontakt Peter Olsen, eller mød op d. 4. marts.
Evt. klager over anlæggets placering efter færdiggørelse vil blive afvist med henvisning til dette brev, såfremt vi ikke har fået nogen henvendelse.

Vi vil allerede her gøre opmærksom på, at vi har tænkt os at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling indenfor de næste 3-4 måneder. Baggrunden er, at gårdlauget ser ud til at få et overskud på omkring 10.000,-, og som direkte følge af stemningen på generalforsamlingen, er det bestyrelsens ønske at bruge dette beløb på en oprydning af hele gårdanlægget(trimning af træer, buske osv.). En beslutning om at anvende gårdlaugets penge på denne møde, kan dog kun træffes på en generalforsamling.
Samtidig vil i hvert fald et af bestyrelsens medlemmer være nødt til at træde tilbage, og generalforsamlingen skal derfor også bruges til at vælge ny bestyrelse.
I løbet af marts fremsendes desuden girokort til betaling af det på den ordinære generalforsamling vedtagne medlemsgebyr på 800,-. Betaling skal ske senest 1. maj.
Vedlagt er også kopi af referat af ordinære generalforsamling. I den forbindelse skal det bemærkes, at referatet har ligget klar siden d. 5. februar, men bestyrelsen valgte at vente med udsendelsen indtil den planlagt udsendelse af denne informationsskrivelse.

Med venlig hilsen, Peter Olsen, Kasserer (marts 2000)Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 12. oktaber 2000.


Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som det blev annonceret i informationsskrivelsen udsendt tidligere.


Baggrunden for indkaldelsen er:


1. Bestyrelsen ønsker at præsentere det færdige stianlæg
2. Da 2 af de nuværende bestyrelsesmedlemmer om kort tid flytter, er det nødvendigt at finde 2 nye medlemmer
3. Der skal tages stilling til spørgsmålet omkring oprydning og vedligeholdelse af gården


Fordi der er tale om en ekstraordinær generalforsamling, vil der ikke være en formel gennemgang af gårdlaugets regnskab, men en kort oversigt vil ske under præsentationen af stianlægget. Det kan allerede her nævnes at budgettet er overholdt, da der heldigvis ikke viste sig at være nogle uforudsete udgifter.


Da der kræves tilstedeværelse af minimum halvdelen af medlemmerne, for at opnå en beslutningsdygtig generalforsamling, henstiller vi til at så mange som muligt møder op.

Med venlig hilsen

Lars Lauritzen & Ronnie Møller-Hansen
Formand NæstformandBestyrelsen kan orientere om følgende:

1 :

Vores entreprenør har - på nær lidt oprydning i gården ved Tåsingegade 14 - afsluttet det aftalte arbejde med rydning og beplantning m.v. i h.t. opslag i opgangene.

2:

Det skal dog bemærkes, at grundet det sene starttidspunkt på året vil endelig græsslåning, planering og eftersåning først blive udført i marts/april næste år.

3:

Skulle der være ejere, der kunne være interesseret i barkflis til "haverne", er der en bunke til fri disposition. Ikke anvendt barkflis vil blive fjernet til foråret.

4:

Bestyrelsen tegner - i næste uge - den ansvarsforsikring, der blev omtalt/ønsket på den ekstraordinære generalforsamling.
Den dækker person/tingskade på arealet - incl. evt. legeplads. Der er selvfølgelig ikke selvrisiko for personskade men en selvrisiko på
kr. 2.000,00 pr. tingskade.

5:

Beskyttelsesjern vil blive opsat i porten i løbet af ca. 14 dage.


På bestyrelsens vegne

Peter Olsen
kasserer


Referat af ekstraordinær generalforsamling 12. oktober 2000.


Fremmødte:
Henrik Langkær, Tåsingegade 4
Stig Balle, Randersvej 15
Torben Johansen, Tåsingegade 14
Kresten Damgaard, Langelandsgade 206
Rene Jensen, Langelandsgade 206
Bent Johnsen, Randersvej 9
Marianne Bjørlund, Langelandsgade 218
Inge Nissen, Tåsingegade 22
Kurt Nielsen, Tåsingegade12
Malene Holst, Langelandsgade 212
Mads Jensen, Langelandsgade 216
Peter Olsen, Tåsingegade 18
Ronnie Møller-Hansen, Langelandsgade 220
Lars Ingerslev, Tåsingegade 20
Lars Rasmussen, Randersvej 3+5
Søren Jensen, Langelandsgade 214
Lisbeth Jensen, Langelandsgade 208

DAGSORDEN:


1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling.

3. Beretning ved formanden og præsentation af stianlægget.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af suppleanter.

7. Oprydning og vedligeholdelse af gårdanlægget.

8. Eventuelt.


Ad. 1)
Ronnie Møller-Hansen valgtes til dirigent og Kresten Damgaard valgtes til referent.

Ad. 2)
Eenstemmigt godkendt.

Ad. 3)
Formanden, Lars Lauritzen er allerede flyttet og næstformanden (Ronnie Møller-Hansen flytter inden længe.
kassereren Peter Olsen redegjorde for stianlæggets praktiske gennemførelse.
Der var stor tilfredshed med det af bestyrelsen udførte arbejde samt det færdige stianlæg.
Der var en kort diskussion om hvorfor der kun er anlagt sti halvejs ud for Langelandsgade 210 og 214. Dette skyldes, at Langelandsgade 212 ikke har ønsket at deltage i anlæggelse af stisystemet, hvorfor stien ikke behøver at gå længere end til skraldespandene ved henholdsvis L210 og L214.
Kassereren benyttede lejligheden til at gøre opmærksom på, at årsagen til at Langelandsgade 212 ikke har betalt kontingent er at han ved en fejl ikke har sendt opkrævning til L212. L212 deltager naturligvis i alle øvrige aktiviteter/omkostninger, som gårdlauget vedtager.

Beretningen vedtaget eenstemmigt.

Ad. 4)
Der var kommet indkommet forslag om at lauget tegner en forsikring, der dækker evt. erstatningsansvar i forbindelse med at børn eller andre kommer til skade med legeredskaber på stier eller andre steder på fællesarealet.
Bestyrelsen undersøger om de enkelte ejendommes forsikringer dækker disse evt. skader. Hvis dette ikke er tilfældet, skønner bestyrelsen om det er nødvendigt at tegne en sådan forsikring.

Der var også forslag til at der blev etableret snerydning på karreens yderside; - dvs. mod gaden og opgaven som sådan falder ikke ind under gårdlaugets egentlige aktiviteter, og kan som sådan ikke pålægges den enkelte ejendom, men gårdlauget kunne evt. fungere som organisator/opkræver ved en sådan ordning.
Ved en uforpligtende forespørgsel var 10 af de repræsenterede ejendomme umiddelbart interesserede ved en årlig omkostning på ca. 1.400 kr.

Ad. 5)
Da såvel Lars Lauritzen som Ronnie Møller-Hansen flytter/er flyttet skulle der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Nyvalgt blev:
Rene Jensen, Langelandsgade 206
Torben Johansen, Tåsingegade 14.

Ad. 6)
Til suppleant blev valgt: Inge Nissen, Tåsingegade 22.

Ad. 7)
Der havde indsneget sig et par trykfejl i det udsendte materiale:
Der skulle have i alle 3 budgetforslag have været 27 kontingentbetalere (Langelandsgade 212 dog kun delvist).
I budgetforslag 2 er snerydningsposten (10.500 kr.) for perioden 2001/2002.
I øvrigt er der i tilbuddene tale om afstikning af græskanter 2 gange årligt, og ikke mindst græsslåning.
Man diskuterede de enkelte budgetforslag og blev enige om, at bestyrelsen forhandler med anlægsgartneren ud fra dennes tilbud 1 +2. Bestyrelsen har en betydelig handlefrihed til at lægge til og trække fra når henses til at vi er kommet sent hen på året og - ikke mindst - at vi ses til den ordinære generalforsamling i foråret, og der dels kan se resultaterne af beskæring/udtynding samt diskutere vedligeholdelsen fremover.

Ad 8)
Det blev kort diskuteret om det ville være hensigtsmæssigt at få pap/papircontainere ind i gården, uden at der blev konkluderet på diskussionen.

Hundeluftning:
Der var almindelig afstandtagen fra hundeluftning på fællesarealerne. Det er temmelig ulækkert og specielt uhensigtsmæssigt nu, hvor vi gør mere ud af fællesarealerne. Det skal understreges. at bestvrelsen ikke er politibetjent. men hundeluftningen bør påtales i den enkelte ejendom.


Referent

Kresten Damgaard

Tilbage til "Beretninger og referater 2000 - 2009"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst