Ordinær generalforsamling 2002.

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2002.

Indlægaf Torben Johansen » ons 2. apr 2008

Oplæg og referat.


Bestyrelsens oplæg til generalforsamlingen 2002.

5.1. Budgetforslag for 2002.

INDTÆGTER Medlemsindbetalinger 26.700,00 1)

UDGIFTER
Forsikring 1.201,25
Snerydning 2001/2002 8.375,00 2)
Pasning af fællesareal 13.750,00 3)
Kontorhold 600,00
Diverse (gebyrer, generalforsamling m.v.) 1.000,00

UDGIFTER I ALT 24.926,25


Årets resultat vil blive et beskedent overskud på kr. 1.773.75


l) Langelandsgade 212 betaler kr. 700,00 resten af medlemmerne kr 1.000,00.
2) Vinteren 2002/2003 vil prisen stige til kr. 9.750,00, fordi vi udover rydningen hver onsdag til affaldscontainerne skal have ryddet hveranden fredag til papir/papcontainerne.
3) Plænen vil blive slåt 16 gange i år 2002 mod 12 gange i 2001.


Bestyrelsen mener, at det er fornuftigt at Gådlauget har en egenkapital på omkring kr. 10.000,00. Hvis der på generalforsamlingen vedtages forslag, som vil koste penge, eller hvis der på generalforsamlingen kommer gode ideer om anskaffelser eller anlægsarbejder, vil vi anbefale at man hæver kontingentet. Der er jo ikke plads til meget spræl under punktet "diverse".

5.2. Bestyrelsens forslag om renovering af trekanten foran Tåsingegade.

Vejen rundt om trekanten og selve trekanten ejes af kommunen. Vedligeholdelsen af dette område har været noget lemfældig i mange år. Det er lidt synd, da området kunne blive virkelig pænt uden de store omkostninger. Bestyrelsen har derfor undersøgt mulighederne for at få området bragt i bedre stand.
Mandag 18. februar talte Torben Johansen med arkitekt Rikke Kroier fra Kommunens Parkafdeling om beplantning og pasning af trekanten. Hun mente, at det kunne lade sig gøre at lave en aftale, hvor kommunen betaler anlægsudgifter af arealet og Gårdlauget overtager pasningen. En del af trekanten kan beplantes med pasningsfri buske (f. eks den sort af paradisæbler, som er plantet ved garagerne) og resten af trekanten kan sås til med græs.
Måske skal buskene fortsætte som hegn om trekanten i en eller anden udformning, måske skal der opsættes en eller anden form for hegn ud mod vejen.
Rikke Kroier sender et udkast til en aftale.


Bestyrelsen (marts 2002)REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I GÅRDLAUGET TÅSINGE GADE, RANDERSVEJ OG LANGELANDSGADE
MANDAG 18. MARTS 2002.

Til stede:


Bent Johnsen, Randersvej 9
Henrik Langkjær, Tåsingegade 4
Lasse Nielsen, Tåsingegade 12
Torben Johansen, Tåsingegade 14
Eva Terp Hansen, Tåsingegade 18
Irene Vonsild, Tåsingegade 18
Inge Nissen, Tåsingegade 22
Rene Jensen, Langelandsgade
Kresten Damgaard, Langelandsgade 206
Bjarke Fredberg, Langelandsgade 212
Peter Teglberg, Langelandsgade 212
Andreas Påske, Langelandsgade 218

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling.
.3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren aflægger beretning.
5. Indkomne forslag.
5.1 Bestyrelsens budgetforslag for 2002.
5.2 Bestyrelsens forslag om renovering af trekanten ved Tåsingegade.
6. Fastlæggelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelse. Alle er på valg.
Formanden fratræder. René købte hus i efteråret 2001.
8. Valg af revisor.
9. Generalforsamlingen suspenderes for en kort bemærkning. Vi giver ordet til Kresten Damgaard, som står for ordningen med snerydning af fortove i karreen.
10. Eventuelt.

ad. l) Valg af ordstyrer og referent:

Som dirigent valgtes Peter Teglberg.
Som referent valgtes Kresten Damgaard.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægternes §6.

ad. 2) Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling:

Godkendt uden bemærkninger.

ad. 3) Formandens beretning:

I det forløbne år har gården fået sin finish:
Porten er repareret og der er kommet metalbeskyttelse på hjørnerne.
Murene langs opkørslen til stien er ligeledes blevet repareret (betalt af Kommunen).
Vi har fået papir/papcontainerne ind i gården. Pladsen er lidt trang, og der skal evt. lægges en række supplerende sten de pågældende steder.
Papir/papcontainerne er gratis både i anskaffelse og i vedligehold; vi kan få flere, såfremt dette ønskes.
Papir/papcontainerne tømmes hver 2. fredag (i ulige uger).
Bestyrelsen har opsat hegn på begge sider af garagerne.
Bestyrelsen har anlagt en terrasse.

Formandens beretning godkendt.

De fremmødte tillod sig at tage det ringe fremmøde som tegn på, at der var generel tilfredshed med bestyrelsens dispositioner i det forløbne år.

ad. 4) Kassererens beretning.

Kassereren gennemgik regnskabet. Kassererens beretning godkendt.

ad. 5) Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Der var opfordring til såvel den kommende bestyrelse som karreens beboere om at lægge blomsterløg (f.eks. krokus, vintergæk, erantis) i græsplænen.

ad. 5.1) Bestyrelsens budgetforslag for 2002.

Forslaget vedtaget.

ad. 5.2) Bestyrelsens forslag om renovering af trekanten ved Tåsingegade.

Der henvises til beskrivelsen i indkaldelsen samt vedlagte kopi af aftale med Århus Kommune. Stemningen var positiv til forskønnelse af karreen, uanset at dette umiddelbart kun kommer beboerne i Tåsingegade til gode.
Der var en kort debat om hvorvidt opgaven falder inden for Gårdlaugets formål cfr. §2. Der var enighed om, at opgaven ikke falder inden for Gårdlaugets formål. Til gengæld er de lejligheder, der får gavn af forslaget de samme som får øget trafik og støj i forbindelse med tømningen af papir-og papkontainere.
Når henses til den beskedne omkostning til pasningen af området (ca. 50 øre pr lejlighed pr måned) var der enighed om at vedtage forslaget.

ad. 6) Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsens forslag om kontingent på kr. 1.000,00 pr opgang blev eenstemmigt vedtaget.

ad. 7) Valg af bestyrelse.

Rene Jensen har købt hus og udtrådte derfor af bestyrelsen - Tak for indsatsen. Torben Johansen og Irene Vonsild accepterede genvalg.
Lasse Nielsen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

ad. 8) Valg af revisor.

Som revisor valgtes Torben Rosell (medejer af Randersvej 7).

ad. 9) Snerydning.

Der var på mødet - som i vinterens løb - enkelte kritiske røster over kvaliteten af snerydningen: Ingen snerydning umiddelbart efter snevejret (og i mange tilfælde først flere timer efter snefaldets ophør) og højst en gang om dagen.
Kresten Damgaards kommentarer var, at vi har en særdeles billig ordning: Der skal 2 mand (1 med maskinen, 1 med skovl/kost til indgangene) og når henses til prisen, kan man dårligt forlange mere. Der skal ikke alene skovles sne, men der bliver også saltet når der bare har været frost. Mht. til tidspunktet: Gartneren skal jo også rydde/salte mange andre steder og nogen skal jo i anden række. Alt i alt giver tilbuddet faktisk højst luft til 15 timers arbejde mand pr. sæson!!! - Det kan anbefales at man betragter det udførte som "grunddrydning", hvor ejendommene selv må træde til i kritiske situationer.
Vi kan selvfølgelig godt få "luksusudgaven"; - dvs. rydning straks efter snefalds ophør, rydning flere gange om dagen, hvis det har sneet senere på dagen etc. - MEN så bliver det på timeløn og det skønnes ikke muligt at få ret mange ejendomme med på denne meget dyre løsning.

Skulle man være interesseret i at få ryddet kældertrappen samt stien ud til containerne gør Jørgen Rasmussen gerne dette mod timebetaling. Aftal direkte med Jørgen, tlf 86176564.

ad. 10) Eventuelt.

Der var ingen indlæg under eventuelt.

Referent: Kresten Damgaard

Tilbage til "Beretninger og referater 2000 - 2009"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst