Ordinær generalforsamling 2003

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2003

Indlægaf Torben Johansen » ons 2. apr 2008

Beretning og referat.

Generalforsamling 2003 - Bestyrelsens beretning.

Denne beretning bliver jo normalt aflagt af bestyrelsens formand; men jeg aflægger beretningen i år, fordi vi ikke har haft nogen form for kontakt med Gårdlaugets formand, Lasse Nielsen fra Tåsingegade 12, siden sidste års generalforsamling.

Papir/papcontainerne og containerstien.

Det har egentlig fungeret udmærket med papir/pap containerne inde på stien. Der har dog været en del problemer med at få MiljøTeam Århus til at foretage tømningerne ordentligt.
Som forudsagt i formandens beretning ved sidste års generalforsamling, var der brug for lidt mere plads til nogle af papir/papcontainerne. Vi har fået lavet tre små udvidelser af containerstien, så nu er alle karreens containere placeret ganske udmærket.
Vi begyndte med ni papir/papcontainere, det er senere blevet udvidet til ti. Disse ti containere er fælles for hele karreen, så skulle man møde man en overfyldt container, prøver man bare at finde en anden, som har plads.

Lad være med at anbringe pap eller papir ved siden af containerne, det bliver ikke taget med.

Det samme gælder for øvrigt for poser med affald ved siden af affaldscontainere.

Papir/papcontainerne er tilmeldt Tåsingegade 12 (fordi porten tilhører Tåsingegade 12) med en fra Gårdlaugets bestyrelse som kontaktperson (for øjeblikket undertegnede). Alle klager angående papir/papcontainerne skal gå gennem kontaktpersonen.

Oprydnings- og plantedag 21. september 2002.

Vi besluttede at følge opfordringen fra sidste års generalforsamling om at lægge løg i fællesarealets plæne. Vi valgte at arrangere en kombineret oprydnings- og plantedag.
Jeg havde købt 3.000 stk. krokusløg (1.000 hvide, 1.000 lyseblå og 1.000 mørkeblå), 500 stk. vintergækløg og 500 stk. eranthisknolde.
Lørdag 21/9 kl. 9.00 mødtes: Inge Nissen (T 22), Lisbeth Jensen (L 208), Simon Westerhausen (T 22), Bent Johnsen (R 9) og undertegnede (T 14) + to af mine venner, Anders Holst Andersen og Tony Christiansen - til "store plantedag". Inge Nissens mor var med som supervisor. Ved 14.00 tiden havde vi lagt 2.400 krokusløg i fire store ''krokuscirkler'' i den store plæne, kun afbrudt af en kort frokost. Et ganske pænt stykke arbejde, da jorden var endog meget hård.

Vi kørte et enkelt (stort) læs affald til genbrugsstationen. Mærkeligt, at der ikke var flere opgange, som benyttede sig af lejligheden til at få kørt affald væk.

Søndag 22/9 lagde Anders Holst Andersen og jeg 600 krokusløg i en cirkel i trekanten ud mod Tåsingegade. Disse løg havde de seks opgange omkring trekanten købt af Gårdlauget. Lidt skuffende havde ingen fra opgangene omkring trekanten meldt sig til at hjælpe med arbejdet - trods ihærdige opfordringer. Anders og jeg har kørt to trillebørfulde meget let jord på hver af de fem krokuscirkler.

Jeg har talt med vores anlægsgartner Jørgen Rasmussen om græsslåningen. Der er ingen problemer med at frede krokuscirklerne til planterne er helt afgroede.

Tirsdag 1/10 mødtes Inge, Lisbeth, Bent, Anders.og undertegnede for at lægge vintergæk og eranthis. Vi lagde løgene/knoldene i 20 blokke med 50 løg i hver. 2 x 4 blokke ved afslutningerne af de små hække over garagerne, 2 x 2 blokke ved de to buske ud for Langelandsgade 218 og 220 og de sidste 8 blokke op ad skråningen over garagerne.

For så vidt var arrangementet en succes - vi fik lagt løg og vi havde et par hyggelige dage; men lidt sært at der ikke er flere, som har lyst til at deltage i den slags aktiviteter. Hvis man planlægger lignende arrangementer, er det vigtigt, at man tager højde for den beherskede interesse, der er for at deltage i sådanne fællesaktiviteter. Man må nok alliere sig med Jørgen Rasmussen eller andre professionelle.

Her 26. marts er der ganske mange blomster i de blå og hvide krokusser, mens de lyseblå ikke har vist sig endnu. Men de fem cirkler er allerede nu ganske flotte - specielt cirklen i området ved Tåsingegade. Vintergækkerne og eranthisserne kommer alle de steder vi har lagt løg/knolde; men de er temmelig langt tilbage. Jeg har spurgt planteskolen, om vi skulle være bekymrede, de forklarede at førsteårs vintergæk og eranthis kommer meget sent, så det skulle altså også være i orden.

Storskrald og andet affald.

Kommunen har udsendt en vejledning om hvad man forstår ved "storskrald" og om hvordan man kommer af med det. Vejledningen hedder: "Stort, større, storskrald - Affaldsplan Århus".

Følgende affaldstyper er ikke defineret som storskrald: Haveaffald, byggeaffald, medicinrester, husholdningskemikalier, bekæmpelsesmidler og lvsstofrør.

Oprydnings- og løglægningsdagen var også et forsøg på at få en organiseret aflevering af de affaldstyper, som vi selv skal fjerne. Jeg mener fortsat, at vi skal arrangere en eller flere "affaldsdage", hvor vi kan få kørt den slags affald væk.
Sådanne affaldsdage kan kun blive en succes, hvis alle opgange har en lokal kontaktperson, som kan varetage kontakten med Gårdlauget. Jeg vil hermed opfordre alle Gårdlaugets medlemmer til at udpege en lokal kontaktperson, det vil være en stor fordel både for bestyrelsen og for de enkelte medlemmer.

En anden ting, som også har med kontakt til medlemmerne at gøre: Vi har et par gange været ude for, at vi ikke har fået meddelelse om at en opgang har fået ny ejer/ejerforeningsformand. Vær venlig at huske at give Gårdlauget besked om navne- og adresseændringer.

Trekanten.

Dette projekt er nu lavet færdigt - bortset fra at kommunen mangler at efterplante nogle enkelte buske. Anders Holst Andersen har været en stor hjælp undervejs. Jeg synes, at resultatet er blevet ganske udmærket, selvom kommunen har været lidt tung at danse med.
Jeg har sendt et brev til de seks opgange omkring trekanten med et forslag til pasningsordning (opsynsordning), og med en opfordring til alle i området om at være med til at holde trekantsområdet pænt - fjerne affald, feje hvor det er tiltrængt og være med til at prøve at få hundeejere til at lufte deres hunde andre steder. Vi skulle gerne frem til at trekanten bliver en flot "facade" for karreen.

Generelt om de grønne områder.

Bemærk i øvrigt, at der nu i boligannoncer fra karreen henvises til: "nyt lækkert grønt område til ejendommens beboere", "dejligt gårdhavemiljø", "flot kig til fælles grønt gårdhavemiljø" osv,
ligesom der tit er billeder af gårdhaven og trekanten i annoncerne.

Torben Johansen (26. marts 2003)
REFERAT

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GÅRDLAUGET TÅSINGEGADE, RANDERSVEJ OG LANGELANDSGADE ONSDAG DEN 26. MARTS 2003

Til stede:
Henrik Langkjær, Tåsingegade 4
Torben Johansen, Tåsingegade 14
Irene Vonsild, Tåsingegade 18
Inge Nissen, Tåsingegade 22
Lisbeth Jensen, Langelandsgade 208
Bent Johnsen, Randersvej 9
Stig Balle, Randersvej 15

Fra Kresten Damgaard, Langelandsgade 206 og Ulrik Kjær, Tåsingegade 10 forelå skriftlige tilkendegivelser, der gav tilslutning til dagsordenens punkt 5.1.

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling.
3. Formanden aflægger beretning.
4. Kassereren aflægger beretning.
5. Indkomne forslag.
5.1. Bestyrelsens forslag om færdiggørelse af containerstien.
5.2. Bestyrelsens budgetforslag for 2003.
6. Fastsættelse af kontingent.
7.Valg af bestyrelse. Alle er på valg.
8. Valg af revisor.
9. Ordningen vedrørende snerydning.
10. Eventuelt.

ad 1) Stig Balle påtog sig hvervet som ordstyrer og Inge Nissen som referent. Generalforsamlingen var indkaldt med varsel i henhold til vedtægter.

ad 2) Referatet fra sidste års generalforsamling blev godkendt. uden bemærkninger.

ad 3) Formandens skriftlige beretning udsendes samnen med referatet.

ad 4) Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Året endte med et minus, der næsten dækkes af overskuddet fra sidste år, underskuddet skyldtes dels arbejde foretaget af anlægsgartneren (oprydning efter vinterstormen og udvidelse af containerstien til papir/papcontainere), dels indkøb af krokus- og vintergækløg og eranthisknolde.

ad 5) Der var ikke indgået forslag fra medlemmer.

ad 5.1.) Bestyrelsens forslag om færdiggørelsen af containerstien blev drøftet og vedtaget. Arbejdet vedrører ikke Langelandsgade 212, der fortsat ikke er med i ordningen hvor affaldscontainerne tømmes fra gårdsiden.

ad 5.2.) Der var enighed om at regnskabsåret så vidt muligt skal slutte med et overskud, så der er lidt penge på kontoen til ekstraudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af sti og anlæg.

ad 6) Kontingentet for 2003 fastsattes derfor til kr. 1.400,00 + kr. 400,00 til arbejdet med færdiggørelse af stisystemet.
For Langelandsgade 212, der ikke skal betale for snerydning af stien, udgør kontingentet kr. 1.000,00.

ad 7) Valg af bestyrelse:
Alle bestyrelsens medlemmer var på valg. Lasse Nielsen, der blev valgt sidste år har ikke deltaget i bestyrelsens arbejde, og Irene Vonsild, der har fungeret som kasserer de sidste år ønskede ikke genvalg. Tak for indsatsen, Irene.
Torben var villig til at fortsætte, men der var ikke andre der ønskede en plads i bestyrelsen. Til sidst gik Lisbeth Jensen og Inge Nissen ind på at tage en periode. Håber at interessen for gårdlauget bliver større ellers kan vi forudse, at vi bliver nødt til at betale os fra at få administreret ordningen.

ad 8) Henrik Langkjær påtog sig hvervet som revisor.

ad 9) Betalingen for snerydning af fortovet er uændret 400 kr. pr. år.
Under eventuelt oplyste Torben, at det havde været nødvendigt at sende rykkere ud til 5 opgange, der ikke havde betalt kontingent inden den fastsatte frist. Husk at bestyrelsesarbejde er frivilligt, ulønnet arbejde, det bør ikke være nødvendigt at bruge tid og kræfter på at rykke for betaling.

ad 10) Vi mangler fortsat oplysning om kontaktperson i nogle. opgange. Til de opgange, det drejer sig om, vedlægges et skema, som bedes udfyldt og afleveret til et af bestyrelsens medlenmer.
Til sidst vil vi lige minde om at affaldscontainerne er til almindeligt husholdningsaffald i sorte eller grønne lukkede poser. Pap og papir skal i papircontainerne, andet affald (herunder malingsspande m. v.), skal man kontakte Århus Komnunale værker, Brugercentret, for at få afhentet, jfr. den brochure, der blev udsendt sidste år. Brugercentret har tlf. 8744 1144.

Referent Inge Nissen 29.3.2003

Tilbage til "Beretninger og referater 2000 - 2009"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 2 gæster