Ordinær generalforsamling 2004

Torben Johansen
Indlæg: 44
Tilmeldt: ons 13. dec 2006
Geografisk sted: T

Ordinær generalforsamling 2004

Indlægaf Torben Johansen » ons 2. apr 2008

Beretning og referat.

Generalforsamling 2004 - Bestyrelsens beretning.

Containerstien, papir/papcontainerne, affaldscontainerne, storskrald m.m.

Containerstien er nu ført igennem som vedtaget på sidste års generalforsamling. Det ser pænt ud og udvidelsen gør arbejdet meget nemmere for anlægsgartner og renovationsfolk.

Det har stort set fungeret udmærket med papir/papcontainerne inde på stien. Men lad være med at anbringe pap eller papir ved siden af containerne, det bliver ikke taget med. Find en anden papir/papcontainer som har plads. Der er ikke langt til den næste container (se kort over anlægget). Papir/papcontainerne er tilmeldt Tåsingegade 12 (fordi porten tilhører Tåsingegade 12) med en fra Gårdlaugets bestyrelse som kontaktperson (for øjeblikket Torben Johansen).
Alle klager angående papir/papcontainerne skal gå gennem kontaktpersonen.

Vi har fået sat numre på alle affaldscontainerne. Efter lidt indkøringsproblemer går det udmærket med at placere containerne korrekt. Modsat papir/papcontainerne er affaldscontainerne tilknyttet de enkelte opgange. Det er også de enkelte opgange, som skal tage kontakt til Brugercentret (8744 1144), hvis der er problemer med håndteringen af affaldscontainerne.

Århus Miljøcenter har udsendt en vejledning om, hvad der forstås ved "storskrald" og om hvordan man skaffer sig af med det. Vejledningen hedder: "Stort, større, storskrald - Affaldsplan Århus". Følgende affaldstyper er ikke storskrald: Haveaffald, bygeaffald, medicinrester, husholdningskemikalier, bekæmpelsesmidler og lysstofrør.
Man kan bestille afhentning af storskrald på: 8744 1144 eller på: www.aakv.dk . Begge steder kan man få svar på spørgsmål om storskrald.

Vi har fået et løfte fra Århus Miljøcenter om, at de vil henstille til renovationsfolkene om at vente til kl. 7.00 med at tømme containere.

Mere beskyttelse af porten.

Renovationsfolkene har hele tiden haft problemer med at køre containerne gennem porten uden at køre på siderne - ikke specielt imponerende, når man ved at porten er 2,45 m bred. Vi besluttede at sætte en række kraftige brædder op i begge sider af porten. Arbejdet blev udført af Anders Holst Andersen, en professionel håndværker, VVS installatør Ole Brøgger og Torben. Resultatet er blevet både effektivt og pænt - når vi selv skal sige det.

Renovering af hegnet over garagerne.

Det gamle hegn over garagerne med de halvrådne brædder var jo ingen skønhedsåbenbaring. Anders Holst Andersen og Torben besluttede at gøre noget ved sagen. Efter at have konstateret, at jernskelettet var i god stand, fjernede de brædderne, rensede alle jernstolperne og malede dem med Hammerlite (rustbeskyttende maling). Til sidst monterede de et pænt trådnet af god kvalitet.
Tåsingegade 12 dækkede en del af udgifterne til renoveringen.

Plantedag.

Vi har fået et ekstra bed med krokus.
Historien kort: Der var bestilt hvide, lyseblå og mørkeblå krokus til sidste års plantedag. De lyseblå så vi intet til, derimod var der et klart overtal af mørkeblå. Torben ringede til Birkholm Planteskole, ikke for at klage; men for at få en forklaring. Et par dage senere blev Torben ringet op. Det var planteskolens hollandske leverandør, som havde lavet en fejl. Ville vi stille os tilfredse med 1.000 ekstra løg frit leveret? Ja tak - helst gule.
Den 13. september lagde Inge Nissen, Bent Johnsen, Anders Holst Andersen og Torben så 1.000 krokusløg i en stor cirkel mellem terrassen og hjørnet Randersvej/Langelandsgade.

Højen.

Arbejdet med højen er nu færdigt. Mirabelletræet er blevet kraftigt beskåret og alle de gamle træer på skråningerne er fældet. Der er plantet seks nye træer og anlagt et blomsterbed omkring garagetaget. Desuden er der plantet bunddækkeplanter i de to bede ved containerstien ved afsatsen Randersvej/Tåsingegade.
Kortet over fællesarealet viser projektet i detaljer. Vi tror på, at vores anlæg bliver flot til sommer. Som man vil kunne se af regnskabet blev hele projektet noget dyrere end først beregnet. Det kostede godt kr. 5.000,00 at få fjernet rødder og få græsarealet reetableret. Dertil kom ca kr. 3.000,00 til beskæring af mirabelletræet og etablering af de to bede ved containerstien.

Medlemskontakt.

For sen indbetaling af kontingenter.
Trods stadige henstillinger gennem årene, er der stadig for mange medlemmer, der ikke betaler til tiden. Det er helt urimeligt, at bestyrelsen skal bruge tid og kræfter på at rykke medlemmer, som ikke kan vise lidt hensyn. Vi vil anbefale den kommende bestyrelse at bruge vedtægternes punkt 4 om adgang til at opkræve et gebyr på kr. 100,00 pr rykker, som bestyrelsen udsender. Morarenterne kan man vel afstå fra - i hvert fald med det nuværende renteniveau!

Ejere og ejerforeningsformænd.

Vi har et par gange været ude for, at vi ikke har fået meddelelse om, at en opgang har fået ny ejer eller ejerforeningsmand. Vær venlig at huske, at give bestyrelsen besked om navne- og adresseændringer.

Lokale kontaktpersoner.

Det er hensigtsmæssigt, at alle opgange har en lokal kontaktperson, så bestyrelsen har en direkte og hurtig kontakt til de enkelte opgange. Det kan dreje sig om:
1) beskeder fra Århus Miljøcenter om indsamlingen af affald
2) mulighed for at komme af med diverse besværlige former for affald
3) andre informationer som kan have interesse for karreens beboere
Hvis der ikke er udpeget en lokal kontaktperson for en opgang, sender vi oplysningerne til den eksterne ejer, som så (forhåbentlig) sørger for at orientere opgangens beboere.

Sammen med referatet af generalforsamlingen vil vi udsende lister over ejere/ejerforeningsformænd og over lokale kontaktpersoner. Vær venlig at give besked, hvis I har rettelser.

Bestyrelsen 19. februar 2004


Referat af ordinær generalforsamling 30. marts 2004.

Følgende var tilstede:

Tåsingegade 4: Henrik Langkjær
Tåsingegade 14: Helle Anthonsen og Torben Johansen
Tåsingegade 18: Cecilie Madsen
Tåsingegade 22: Inge Nissen
Langelandsgade 206: Kresten Damgaard og Hanne Jensen
Langelandsgade 208: Lisbeth Jensen
Langelandsgade 210: Hans Jessen
Langelandsgade 212: Ninna Jacobsen og Ole Christensen
Langelandsgade 220: Merete Petersen

Altså ni stemmeberettigede.

Efter at have budt velkommen holdt Torben en kort mindetale over Bent Johnsen, som døde pludseligt 6. marts. Vinduespudser Bent var kendt af alle på Christiansbjerg. Han var meget interesseret i Gårdlaugets arbejde med at forbedre fællesområdet og deltog tit og gerne i de forskellige projekter. Torben sluttede med et: "Æret være Bent Johnsens minde".

DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat fra sidste års generalforsamling
3. Formanden aflægger beretning
4. Kassereren aflægger beretning
5. Indkomne forslag
Forslag sendes til: Torben Johansen, Tåsingegade 14, 2-2, 8200 Århus N
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag 16. marts
Forslag fra medlemmerne udsendes senest tirsdag 23. marts
5.1. Bestyrelsens forslag om udbygning af terrassen
5.2. Forslag/orientering fra Tåsingegade 20 og Langelandsgade 206 og 208 om en mindre omlægning af containerstien
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse. Alle er på valg
8. Valg af revisor
9. Generalforsamlingen suspenderes for en kort bemærkning. Vi giver ordet til Kresten Damgaard, som står for ordningen med snerydning af karreens fortove (Snelauget)
10. Eventuelt


1. Kresten blev valgt til ordstyrer og Torben til referent.
2. Godkendt uden indlæg.
3. Formanden aflagde beretning (se vedlagte). Godkendt uden indlæg.
4. Kassereren aflagde beretning udfra det tidligere udsendte regnskab. Godkendt uden indlæg.
5. Ingen indsendte forslag.
5.1. Torben redegjorde for bestyrelsens forslag. Han forklarede, at han ikke var helt sikker på hvordan de to havegriller skulle indrettes; men lovede, at det ville blive en pæn og enkel løsning.
Ninna havde to betænkeligheder: dels at der ville blive problemer med at holde riste m.m. i ordentlig stand, og dels at opsætning af en permanent grill ville medføre for meget og for larmende "partyvirksomhed" på området.
Ole syntes det var lidt dyrt.
Merete havde haft betænkeligheder angående valget af grilltype, hun var dog ret tilfreds med "betonkummemodellen", hun mente ikke at behovet for bordlbænke var specielt stort.
Helle mente ikke at det ville være det store problem at holde grillen funktionsdygtig.
Torben nævnte fordelene ved at havemøblerne blev stående på terrassen og ved at man slap for rodet med diverse griller (specielt engangsgriller) rundt på plænen.
Efter lidt spredt debat blev forslaget sat til afstemning: fem ja, to nej og to undlod at stemme. Forslaget blev således vedtaget.

5.2 Inge redegjorde for de planer som T 22, L206 og L 208 har i forbindelse med en renovering af gårdene til de tre opgange (forslaget udsendt sammen med indkaldelsen).
Hans var ked af, at træet skulle fældes; men han var tilfreds med en forsikring om at der ville blive plantet både hæk og nyt træ hvorefter området ville blive lige så grønt som nu.
Forslaget sat til afstemning: fem ja og fire undlod at stemme.
Forslaget blev således vedtaget.

6. Torben redegjorde for bestyrelsens oplæg til kontingentfastsættelse. Da bestyrelsens forslag om udvidelse af terrassen var blevet vedtaget endte forslaget med at være:
kr. 2.150,00 for hver af de 26 "totalmedlemmer"
kr. 1.750,00 for Langelandsgade 212
Dette oplæg blev enstemmigt vedtaget og er altså næste års kontingent.

7. Lisbeth ønskede ikke at fortsætte på grund af manglende tid - tak for indsatsen. Inge og Torben var villige til genvalg og derudover stillede Hans Jessen op til valg. Den nye bestyrelse:
Formand: Hans Jessen, Langelandsgade 210, st. tv., tlf.: arbejde: 6161 0408, privat 8616 2452
Kasserer: Inge Nissen, Tåsingegade 22, st. tv., tlf.: privat 8610 4331
Sekretær: Torben Johansen, Tåsingegade 14, 2-2, tlf.: privat 8610 3758

8. Henrik Langkjær blev genvalgt med akklamation - inden han fik sagt noget!

9. Kresten redegjorde for Snelauget. Der var godt nyt, dels er alle opgange nu med og dels har der ikke har været nogen form for kritik af arbejdet i den forløbne sæson. Et par indlæg roste vores anlægsgartner, Jørgen Rasmussen for udmærket arbejde. Ordningen fortsætter uændret.

10. 1. Torben har aftalt med Jørgen Rasmussen, at vi kan samle alle vore betalinger til ham til umiddelbart efter vores generalforsamling i marts. Det betyder, at vi fremover kun har behov for at opkræve kontingent en gang om året, idet vi kan opkræve til Gårdlaug og Snelaug samtidig.
I praksis betyder aftalen, at sommerarbejdet betales forud og vinterarbejdet bagud.

10.2. Torben redegjorde for en ny service, som indføres i samarbejde med Gårdlaugets trofaste medhjælper, Anders Holst Andersen. Den sidste fredag i lige måneder vil der blive parkeret en trailer i gården ved Tåsingegade 14. Her kan man aflevere alt det affald, som man ikke kan komme i containerne - dog undtaget større portioner af "Storskrald". Dette får man fjernet via kontakt til Brugercentret (8744 1144).
Dette arrangement skulle gerne betyde at vi slap for diverse parkeringer af "ikke gangbart affald" ved siden af containerne. I år er datoerne: 30. april, 25. juni, 27. august og 29. oktober.
Oplægget blev modtaget meget positivt.

Kresten kunne hæve generalforsamlingen kl. 20.15 og takke for god ro og orden.

Referent: Torben Johansen (31/3 2004)

Tilbage til "Beretninger og referater 2000 - 2009"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst